Phone 386-752-3100 - 1445 SW Main Blvd, Ste 130, Lake City, Fl 32055